Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. (“THY Teknik A.Ş.”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), müşterilerinin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir.

THY Teknik A.Ş. olarak bizler, kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak işliyoruz.
 
Bu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); çalışanlar (aktif, işten ayrılmış, emekli olmuş vb), çalışan adayları, stajyerler ve stajyer adayları, tedarikçi kurum temsilcileri, müşteri kurum temsilcileri, potansiyel müşterilerle irtibatlı gerçek kişiler, şirket ziyaretçileri, hissedarlar, internet siteleri ziyaretçileri gibi şirket faaliyet alanları doğrultusunda irtibatta olunan tüm taraflara ilişkin kişisel verilerin iş amaçlarına uygun ve şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine uyum amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, THY Teknik A.Ş. olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen konular hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
2. Kişisel Verilerin Aktarım Amaçları
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
4. Kanun Kapsamında Haklarınız

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 İhtiyaca özel tasarladığı parçaları üretme yetki ve yetkinliğine de sahip olan THY Teknik A.Ş’nin kuruluş amacı, uçak ve uçak komponenetlerinin bakımı yapmaktır. Bununla birlikte kabin yenileme, uçak boyama, mühendislik, eğitim ve birçok uçuş destek faaliyetini kendisine görev edinmiştir.
Yüksek hacimli çalışan kadrosu ve kurumsal yapısı ile hizmet veren THY Teknik A.Ş., gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır.

Bu doğrultuda kişisel veriler; Şirketimizin iç düzen ve güvenliğinin sağlanması, kanunlardan doğabilecek sorumlulukların ifası, Şirketimiz ile iş, ziyaret vb. nedenlerle etkileşim içinde olan kişi ve kurumların etkileşim sebebi doğrultusunda gerekli olan bilgilerin temini, ürün ve hizmet özelinde akdedilen sözleşmelerin ifası gibi amaç ve nedenlerle yasaların belirlediği sınırlar dahilinde 6698 sayılı KVK Kanununun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarım Amaçları

 Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz.
Bu kapsamda, kişisel veriler, Veri Sorumlusu olarak THY Teknik A.Ş. tarafından ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; THY Teknik A.Ş.’ye karşı gizlilik mükellefiyeti olan ve faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ve iş birliği yaptığı tüm kurum, kuruluş, danışman, hizmet sağlayıcı gerçek ve tüzel kişiler gibi tüm resmi ve özel üçüncü kişilere, KVKS-PL-01 THY Teknik A.Ş. KVKK Uyumluluk Politikası doğrultusunda aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

THY Teknik A.Ş., KVK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kuruluş amacına uygun olarak sunmakla yükümlü olduğu ürün ve hizmetleri sağlayabilmek için Kanun kapsamındaki kişisel verileri; hizmet sağlayıcı gerçek veya tüzel kişilikler (iş ortakları), Kurum personeli, Kurumun yetkilendirdiği kişiler, çevrimiçi (online) hizmetler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplamakta ve işlemektedir.
Kişisel verileriniz; sizler, apron sahalarımıza giriş izni alırken, şirketimiz ziyaretlerinizde danışma birimlerimizden geçici giriş kartı alırken, yapılan sözleşmelerimizde ve bakım hizmetlerimize ilişkin insan kaynakları, muhasebe, eğitim, satış, pazarlama, tanıtım ve operasyon süreçlerimizi işletirken basılı dokümanlar ve/veya elektronik sistemlerimiz vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilebilmektedir.

THY Teknik A.Ş., Veri Sorumlusu sıfatıyla toplamış olduğu kişisel verileri; KVK Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak kaydetme, depolama, muhafaza etme, yeniden düzenleme, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşma, KVK Kanununun öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içinde üçüncü kişilere aktarma, devretme, sınıflandırma ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer şekillerde işleme hak ve yetkisine sahiptir.

THY Teknik A.Ş., KVK kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca veri tutma limitlerini belirlerken birincil öncelikte kanuni yükümlülükleri dikkate alır. Kanunların doğrudan veya dolaylı olarak bir limit belirlenmediği durumlarda kişisel veriler, işlendikleri makul ve yasal amaç ile uyumlu bir limit belirlenerek saklanmaktadır. Süre sonunda veya işlemeye konu sebebin ortadan kalkması halinde ilgili veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4. Kanun Kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi sıfatı ile kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

• Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
• Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
• Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
• Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
• Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
• İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
• Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.
Sizler “İlgili Kişi” sıfatıyla, KVK Kanununun uygulanmasıyla ilgili taleplerini bizzat iletişim bilgileri aşağıda belirtilen THY Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü adresine ve yazılı olarak, [email protected] üzerinden veya Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle veri sorumlusu THY Teknik A.Ş’ye iletebileceksiniz. THY TEKNİK A.Ş., başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre KVK Kanunu’nda belirtilen süre içinde (30 gün) sonuçlandıracaktır. Başvuru kural olarak ücretsiz olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından KVK Kanunu’na göre belirlenen tarifeye göre ücret de talep edilebilecektir. Şirket, başvuruya ilişkin (Kabul veya Ret) cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü